Geen producten (0)

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website van R&B Textiel en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en R&B Textiel

Artikel 
2 - Toepasselijkheid

2.1 - Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website R&B Textiel zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
2.2 - Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 
3 - Prijzen

3.1 - De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, de factuur is inclusief verzendkosten. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
3.2 – R&B Textiel kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 
4 - Aanbiedingen

4.1 - 
Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder 
kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.
4.2 – R&B Textiel  kan niet aan haar aanbiedingen gehouden worden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 
5 - Betaling

5.1 – 
R&B Textiel  gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar ontvangen is.

Artikel 
6 - Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 - De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van R&B Textiel van uw bestelling.
6.2 - Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door R&B Textiel is geaccepteerd.
6.3 –R&B Textiel  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 
7 - Levering

7.1 - De bestelling wordt afgeleverd bij het door u aangegeven adres.  R&B Textiel streeft ernaar u bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is R&B Textiel  niet verplicht.
7.2 - De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt te zijn de bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd. En heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval aan u geretourneerd.
7.3 - U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking worden gesteld.
7.4 - Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft laatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door ( tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk (7) werkdagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. R&B Textiel zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
7.5 - Afwijkingen in kleur-,type,-tekst- en /of prijswijzigingen voorbehouden.
7.6 - Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.      

7.7 - retourzendingen zijn voor rekening van de klant.                                                                                                                                                                                                                                  

Artikel 
8 - Eigendomsvoorbehoud

R&B Textiel blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 
9 - Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal R&B Textiel  het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

 

Artikel 
10- Garanties

10.1 – 
R&B Textiel  garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

Artikel 
11 - Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Artikel 
12 - Diversen

12.1 - Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
12.2 - De administratie van R&B Textiel geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
12.3 – R&B Textiel is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
12.4 - Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. R&B Textiel zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

12.5 - afgeknipte artikelen worden door ons niet retour genomen

Artikel 
13- Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door R&B Textiel aangepast worden. 

14- Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van  reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product  retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief  verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel  zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,  zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze  mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer  geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@renbtextiel.nl  Wij zullen vervolgens het verschuldige orderbedrag  binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten."